Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień:

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień:


1.   Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

2.  Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

3.  Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

4.  Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się  

     zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie  

     wszystkich kolegów.

5.  Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunki

     zdrowia i odporności.

6.  Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku

     przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

7.  Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur  

     geometrycznych.

8.  Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

9.Układanie krótkich zdań na podany temat.

10.Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

11.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy

     piosenkach.

Małgorzata Jarząbek