Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze dla dzieci 6-letnich

Dziecko:

-bawi się zgodnie z innymi

– wymienia imiona kolegów  i koleżanek

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-chętnie ćwiczy

– tworzy wypowiedzi wielozdaniowe

-samodzielnie rysuje postać człowieka

-stosuje zasady bezpieczeństwa

-potrafi  odszukać swoją parę 

-wymieni swoje zainteresowania – rysuje wg polecenia słownego

-rytmizuje tekst

-dzieli wyrazy na sylaby

-określa pierwszą głoskę

-uważnie słucha wiersza

-pomaga innym

-zachowuje właściwą postawę podczas  słuchania muzyki

-reaguje na polecenia

-zna zasady bezpiecznej zabawy na placu zabaw

-chętnie bawi się z innymi

-orientuje się co jest zdrowe

-rysuje wg wzoru -stosuje zasady właściwego zachowania

-rozpoznaje głos kolegi

-dobiera się w pary wg koloru

-reaguje na znaki mimiczne

-zna i nazywa części ciała

– potrafi namalować radosną osobę

-zna kąciki tematyczne

-odnajduje wizytówkę z imieniem

-śpiewa piosenkę „Moje przedszkole”

-rysuje portret kolegi

-zna kierunki rozmieszczenia na kartce

-rozpoznaje drzewa i krzewy

-rozpoznaje po opisie słownym kolegę  z grupy -wypowiada prawidłowo dźwięki

-wypowiada się dłuższymi zdaniami

-prawidłowo posługuje się przyborami do rysowania

-rozpoznaje znak graficzny cyfry 1

-zna numery alarmowe

-rozpoznaje pojazdy uprzywilejowane

-wie co jest zdrowe dla organizmu

-odtwarza podane rytmy

-reaguje na zmianę rytmu

-rozpoznaje znak graficzny cyfry 2

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-nazywa instrumenty perkusyjne

-sprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe

-rozpoznaje znak graficzny głoski o O

-gra role wybrane przez siebie

-rozpoznaje samogłoski i spółgłoski

-rozpoznaje znak graficzny cyfry 3

-samodzielnie zakłada wyjściowy ubiór

-rozpoznaje i nazywa owoce

-liczy sylaby w wyrazach

-odgaduje zagadki i rysuje

-rozpoznaje niektóre gatunki ptaków

Małgorzata Mrówczyńska