UWAGA! PODWYŻKA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU OD 01 WRZEŚNIA 2023

UCHWAŁA NR LXXVI/597/2023 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 30 marca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć,
a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę
Miasto Świnoujście publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 52 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, zm. poz. 2089 i 2666), w związku z pkt 2 Obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (M.P. z 2023 r. poz. 243) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIII/397/2018 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia
wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 892) zmienionej Uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 963) oraz Uchwałą nr LXX/546/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 5602), § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, określa się
opłatę w wysokości 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 1 września 2023 r.


UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rada
gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym ustalony przez radę wymiar zajęć.
W art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określono, że wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego.
Ustawodawca na mocy art. 52 ust. 4-7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydał kolejne
obwieszczenie, w którym ustalił nową maksymalną wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 tej samej ustawy na poziomie 1,30 zł.
Rosnące ceny energii elektrycznej, ogrzewania, zużycia wody, a co za tym idzie i ceny innych usług
i produktów, przekładają się na wyższe koszty utrzymania placówek przedszkolnych. Stąd podjęcie niniejszej uchwały, stosując uregulowania odnoszące się do zmienionego stanu prawnego, jest zasadne.

Ewa Brzozowska