regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW Przedszkola Miejskiego nr 10 Kolorowy Świat, ul. Monte Cassino 24-25, Świnoujście

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa w oparciu o art.83 i 84 Ustawy z dnia   14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

§ 2

Rada Rodziców stanowiąca reprezentację Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 10 Kolorowy Świat jest społecznym, wewnątrzprzedszkolnym organem.

§ 3

Regulamin Rady Rodziców określa tryb i zakres działania Rady oraz zasady jej funkcjonowania.

II. Zakres działania Rady

§ 4

Celem Rady Rodziców jest współdziałanie z organem prowadzącym, Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w realizacji zadań statutowych Przedszkola, któremu przyświeca dobro dzieci.

§ 5

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Przedszkola.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  1. programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do dzieci uczęszczających do przedszkola, realizowanego przez nauczycieli;
  1. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci uczęszczających do przedszkola oraz potrzeb środowiska przedszkolnego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania w przedszkolu.
 4. Opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.
 5. Przedstawianie organowi prowadzącemu, Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej opinii i wniosków Rodziców dotyczących wszystkich istotnych spraw dotyczących działalności Przedszkola.
 6. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.
 7. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola , zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.
 8. Przekazywanie Rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola informacji o działalności Rady na rzecz placówki oraz o działalności finansowej Rady Rodziców.

III. Kadencja Rady, tryb powoływania i odwoływania

§ 6

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. Rada obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Zarząd.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców w danym roku szkolnym odbywa się najpóźniej do 30 września. Na posiedzeniu tym Rada uchwala plan pracy na bieżący rok szkolny.
 3. W skład Rady wchodzą  po jednym przedstawicielu z danej grupy wybieranym w głosowaniu na zebraniu rodziców danego oddziału.
 4. W wyborach w poszczególnych grupach dziecięcych jednego wychowanka przedszkola reprezentuje jeden rodzic.
 5. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 6. Rada Rodziców spośród swoich członków w głosowaniu jawnym wybiera prezydium:
  1. Przewodniczący,
  1. Zastępca Przewodniczącego,
  1. Sekretarz.
  1. Skarbnik
 7. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
  1. indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady,
  1. propozycji członków Rady Rodziców, Rodziców, bądź Dyrektora.

§ 7

 1. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady w roku poprzednim.
 2. Odstąpienie od udziału w działalności Rady może nastąpić w drodze:
  1. złożenia rezygnacji,
  1. odwołania na wniosek Rodziców lub członków Rady, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
 3. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady wybierani są nowi członkowie.
 4. Rozwiązanie Rady może nastąpić również na wniosek jej członków; decyzję tę podejmuje się większością głosów.
 5. Ustępująca Rada pełni obowiązki do chwili wyboru i utworzenia nowej rady, co powinno nastąpić nie później niż 2 tygodnie po odbyciu się zebrań Rodziców w poszczególnych grupach.
 6. Przewodniczący ustępującej Rady Rodziców lub Zastępca przekazuje Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.

IV. Organa Rady, sposób wyłaniania i zakres kompetencji

§ 8

 1. Na swoim pierwszym zebraniu Rada wybiera swe organa: Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:
  1. Koordynacja prac całego Zarządu, zwoływanie i prowadzenie zebrań, kierowanie całokształtem działalności Rady,
  1. Przekazywanie opinii Rady Rodziców wobec Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej,
  1. Reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz
  1. przekazywanie Dyrektorowi opinii i postulatów Rady rodziców dotyczących działalności Przedszkola.
 3. Do zadań zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców należy:
  1. Wykonywanie zadań powierzonych przez przewodniczącego
  1. Zastępowanie przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 4. Do zadań Sekretarza Rady Rodziców należy: jest protokołowanie przebiegu zebrań Rady oraz gromadzenie i nadzorowanie prowadzonej dokumentacji.
 5. Zadaniem Skarbnika Rady jest:
  1. czuwanie nad prawidłową realizacją planu finansowego
  1. gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,
  1. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzenie ich do wypłaty,
  1. organizowanie wpłat od Rodziców oraz darowizn od osób trzecich.

V. Dokumentowanie posiedzeń Rady, tryb podejmowania uchwał

§ 10

 1. Zebrania rady są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.
 2. Protokół z posiedzenia Rady sporządza Sekretarz lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
 3. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały Rady nie mogą być sprzeczne z prawem lub ważnym interesem Przedszkola.

VI. Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10 Kolorowy Świat, ul. Monte Cassino 24-25; 72-600 Świnoujście

 • Rada Rodziców może zaprosić do udziału w swoich zebraniach (z głosem doradczym) Dyrektora Przedszkola.
 • W przypadku różnych stanowisk organów Przedszkola dotyczących całokształtu działalności placówki, rozstrzygnięcia sprawy dokonuje organ prowadzący Przedszkole.
 • Zmiany w regulaminu Rady Rodziców mogą być dokonywane przez Radę w zwyczajnym trybie podejmowania decyzji.                                                                                                                                                     
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Ewa Brzozowska