PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA w Przedszkolu Miejskim nr 10 ,,Kolorowy Świat” w Świnoujściu dotycząca realizacji zadań przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

UWAGA! – NOTATKA Z DNIA 02.09.2020 – WPROWADZA SIĘ ZMIANĘ PONIŻEJ DODAJĄC ZAPIS W § 3 PKT 1A

,,W ramach sprawniejszej adaptacji dzieci 3 letnich rozpoczynających edukację w naszym przedszkolu, Rodzice/Opiekunowie ich wpuszczani są do przedszkola – do szatni dziecięcej zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczka ochronna na twarzy).” W roku szk. 2020/2021 dotyczy dzieci z grupy ,,Misie” i ,,Stokrotki”.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Przedszkole Miejskie nr10 ,,Kolorowy Świat” w Świnoujściu będzie otwarte w godzinach 6.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego ujętymi w dokumencie: ,, ,,Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja z dnia 26 sierpnia 2020r.

§ 2. Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych

1. Zalecane jest, aby, jeśli to możliwe, jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonej i stałej sali.

2. Z sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, puzzle. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

3. Zabawki użyte przez dziecko są na bieżąco dezynfekowane.

4. Ograniczone jest  przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Wprowadza się monitoring osób wchodzących na teren placówki.

5. Przy wejściu do przedszkola  obowiązkowo umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk.

6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

7. Dla rodziców udostępnione będą ulotki informacyjne o czynnikach ryzyka COVID-19.

8. W dostępnym miejscu – na tablicy ogłoszeń w holu przy wejściu do przedszkola umieszcza się numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

§ 3. Zasady przyprowadzania/odbierania dzieci do przedszkola

1.Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do przedszkola poza pierwszym holem.

1.A W ramach sprawniejszej adaptacji dzieci 3 letnich rozpoczynających edukację w naszym przedszkolu, Rodzice/Opiekunowie wpuszczanie będą do przedszkola – do szatni dziecięcej zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczka ochronna na twarzy).

2. Jeżeli kilkoro rodziców/opiekunów przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie/odebranie dziecka zachowując przepisowe odległości (w tym na zewnątrz budynku przedszkola).

3. W pierwszym holu przedszkola dziecko przyprowadzane jest przekazywane przez rodzica pracownikowi przedszkola wyznaczonemu przez Dyrektora placówki.

4. Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna. Jeśli będzie powyżej 37oC lub, dziecko nie jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego, rodzic zabiera dziecko do domu.

5. Pracownik przedszkola przyjmujący dziecko powiadamia woźną w danym oddziale, która przychodzi i odbiera dziecko oraz zaprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się rozebrać. W siedzibie głównej przy ul. Monte Cassino 24-25 pracownik przyjmujący dziecko do przedszkola zapisuje obecność dziecka w czytniku.

6. Przed wejściem do sali dziecko myje rączki.

7. Rodzic/opiekun odbierający dziecko z przedszkola przedstawia się lub okazuje dokument tożsamości i prosi o odbiór dziecka z konkretnej grupy.

8.  Pracownik przedszkola odbiera dziecko z Sali zabaw (oddział zamiejscowy) lub przywołuje przez domofon dziecko dwukrotnie,  podając jednocześnie kto je odbiera z przedszkola.

9. Woźna, która opiekuje się daną grupą, odprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się ubrać. Pracownik przedszkola przywołujący dziecko zapisuje koniec obecności dziecka w czytniku.

   § 4. Zasady postępowania  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

1. Przed przystąpieniem do pracy pracownikom pedagogicznym  i niepedagogicznym dokonywany jest pomiar temperatury. Jeśli będzie 37oC lub więcej, pracownik nie jest dopuszczony do pracy i wraca do domu.

2. Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni na terenie placówki nie muszą  zakrywać ust i nosa. Konieczność zakrywania ust i nosa zachodzi podczas kontaktu z osobami – rodzicami/opiekunami z zewnątrz placówki.

3. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są  chorzy.

4. W miarę możliwości unika się  rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

5. Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania obecności dzieci, sporządzania każdego dnia imiennej listy dzieci przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w oddziale przedszkolnym.

6. Zaleca się unikania kontaktowania się dzieci z danej grupy z dziećmi z innych grup.

7. Dopuszcza się w oddziale przedszkolnym w szkole, z uwagi na korzystanie przez dzieci z części wspólnych (stołówka, toaleta przedszkolna) i brak możliwości innej organizacji na schodzenie się i rozchodzenie dzieci z grupy zbiorczej przedszkolnej.

8. Stworzony zostaje harmonogram wyjść z dziećmi na plac zabaw.

9. Sprzęt rekreacyjny wykorzystany w zabawie przez dziecko jest na bieżąco dezynfekowany.

10. Zaleca się obowiązkowe mycie rąk po każdej zabawie, przed i po każdym posiłku (nie rzadziej niż co 2 godziny).

11. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci do sali oraz w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce.

12. Zaleca się na bieżąco dezynfekcję toalet, z których korzystają dzieci i personel przedszkola.

12. Nauczyciele są zobowiązani do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny, takich jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

13.  Nie organizuje się  wyjść poza teren placówki.

14. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.

§ 5. Obowiązki dyrektora przedszkola

1. Dyrektor przedszkola zapewni wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji rąk umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

2. Dyrektor przedszkola monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

3. Dyrektor placówki  przygotuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), potrzebne do izolacji, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

4. W razie potrzeby Dyrektor zaopatrzy, przy wsparciu organu prowadzącego, pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem.

5. Przy planowaniu obsady kadrowej oraz przydzielaniu zadań pracownikom dyrektor przedszkola uwzględniać będzie zaostrzone zasady sanitarne.

§ 6. Zasady obowiązujące rodziców

1. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązuje się, że w przypadku objęcia kwarantanną, rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej, niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.

2. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.

3. Jeżeli u dziecka występuje alergia, to rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza o występujących dolegliwościach alergicznych u dziecka.

4. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna przy wejściu. Jeśli będzie powyżej 37oC to rodzic/opiekun zabiera dziecko do domu.

4. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic/opiekun musi je odebrać niezwłocznie w ciągu 1 godziny. Dziecko może ponownie wrócić do przedszkola wyłącznie po dostarczeniu oświadczenia rodzica, że dziecko jest zdrowe. W razie wątpliwości dotyczących zdrowia dziecka, dyrektor może poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia od lekarza.

5. Wprowadza się zakaz przynoszenia własnych zabawek, pluszaków, przytulanek, pieluszek, plecaków itp. do przedszkola.

6. Zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.

7. Rodzic kontaktuje się z Dyrektorem telefonicznie pod nr 913274780 lub za pomocą poczty elektronicznej dziesiatka@fornet.com.pl.

8. Rodzic może skontaktować się z nauczycielem opiekującym się dzieckiem za pośrednictwem poczty mail. Adres poczty elektronicznej każdego nauczyciela- opiekuna z danej grupy zostanie przedłożony rodzicowi w dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

9. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu spowodowana chorobą dziecka musi być zgłoszona do przedszkola na adres dziesiatka@fornet.com.pl

10. Rodzic ma możliwość zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa  
w Przedszkolu Miejskim nr 10 ,,Kolorowy Świat” w Świnoujściu dotyczącą realizacji zadań przedszkola w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Procedura taka umieszczona zostaje na stronie internetowej przedszkola

§ 7. Zasady bezpiecznego żywienia
1. Minimalizuje się kontakt z dostawcami produktów żywnościowych poprzez ograniczenie odbioru towaru tylko przez jedną osobę, przy zachowaniu pełnej antyseptyki zakupionych produktów po dostarczeniu przez dostawcę do przedszkola.

2. Pracownicy kuchni przygotowują posiłki i wydają je z określeniem nazwy grupy w okienku, kolejno każdej grupie. Dalej posiłkami zajmują się woźne, każda w swojej grupie. Pracownicy przygotowujący posiłki nie powinni mieć kontaktu z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

3. Woźna zanosi zebrane brudne naczynia do zmywaka. W ramach możliwości woźna nie styka się z pracownikami kuchni, a w razie konieczności zachowuje dystans 1,5 m. Pracownik kuchni przystępuje do mycia brudnych naczyń zamykając drzwi wejściowe do zmywaka na zamek w celu uniknięcia przypadkowego kontaktu z woźną.

4. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

5. Spożywanie posiłków odbywa się zachowaniem higieny jedzenia, jeśli jest to możliwe, ogranicza się  liczbę dzieci przy jednym stoliku.

6. Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane na bieżąco, szczególnie po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

§ 8.  Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

1. W przypadku pojawienia się jednego z  objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem należy umieścić dziecko w odizolowanym pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

2. Przy zachowaniu środków ostrożności (rękawice jednorazowe, maseczka lub/i przyłbica) dziecko pozostaje pod opieką pracownika przedszkola.

3. O stanie dziecka informujemy rodzica dziecka, który niezwłocznie w przeciągu godziny pojawia się w przedszkolu.

4. Dyrektor bezzwłocznie powiadamia telefonicznie Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świnoujściu i zastosowuje się do wydanych zaleceń.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci. Dyrektor powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świnoujściu.

6. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, poddane zostaje gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

§ 9.  Postanowienia końcowe

1. Wszyscy pracownicy przedszkola wykonujący zadania opiekuńcze
w oddziałach przedszkolnych mają obowiązek zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem. 

2. Podczas organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolu uwzględniane są na bieżąco  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Procedura opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Zaktualizowana niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.

Ewa Brzozowska