Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pt.”Kartka dla Babci i Dziadka”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym.
Regulamin oraz Wytyczne
do przeprowadzenia konkursu plastycznego pt.:
“Kartka dla Babci i Dziadka” w przedszkolach w Świnoujściu.

Chętne dzieci wykonują prace konkursowe w domu lub przedszkolu w terminie od 13 do 21 stycznia 2021 r.W powyższym terminie dziecko ma nieograniczony czas na wykonanie danej pracy. Prace mogą zostać wykonane techniką dowolną lub łączoną (collage).
Podstawowym kryterium oceny pracy plastycznej jest maksymalna samodzielność jej wykonania przez dziecko z niewielką niezbędną pomocą rodzica/opiekuna prawnego bądź nauczyciela w celu zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Weryfikacji samodzielnego wykonania pracy plastycznej przez dziecko dokonuje nauczyciel przygotowujący dziecko do konkursu.
Każdą pracę plastyczną należy opatrzyć następującą sygnaturą:
a/ imię i nazwisko dziecka
b/ grupa z określeniem wieku (np.3 -latki, 4- latki)
 c/ pełna nazwa przedszkola (np. Przedszkole Miejskie Nr 10 “Kolorowy Świat”).
Sygnaturę, przygotowaną przez nauczyciela, należy umieścić pod każdą pracą wykonaną przez dziecko.
Każdą gotową już pracę, opatrzoną sygnaturą, należy sfotografować.
Zdjęcie pracy rodzic przesyła na adres mailowy nauczyciela przygotowującego dziecko do konkursu.
Nauczyciel winien uprzednio podać rodzicom swój adres mailowy, pod który rodzice będą wysyłali prace konkursowe, jeśli wykonane zostały w domu.
Nauczyciel, po otrzymaniu zdjęć od wszystkich dzieci, dokonuje: weryfikacji samodzielności wykonania prac plastycznych, wyboru trzech najlepszych prac, tworzy nazwy plików ze zdjęciami w ten sposób, że w nazwie każdego pliku wpisuje nazwę przedszkola, po przecinku grupę i po myślniku kolejny nr zdjęcia, następnie przesyła pliki na adres mailowy: pracekonkursoweswi@gmail.com.
Nauczyciel przesyła prace konkursowe w terminie od 22.01. do 29.01.2021roku.
W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda za I miejsce oraz dwa wyróżnienia. Każdy z autorów przysłanych prac otrzyma dyplom uczestnika.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 07.02.2021 roku.
Nagrody rzeczowe oraz dyplomy będą do odebrania w siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 10 ,,Kolorowy Świat” w terminie do końca lutego 2021 roku.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Przedszkola Miejskiego Nr 10 “Kolorowy Świat.”
Organizatorki konkursu: Marta Janota, Sylwia Zblewska

Elżbieta Łukomska