OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie:

art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że Administratorem Danych Osobowych  jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy Świat” z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 24-25, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych  i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a ustawy  RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą  jest uprawniona w trybie art. 15 RODO  do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 10 „Kolorowy Świat” jest Pani Małgorzata Jędrzycka, tel: 602466059,  e-mail:iodo.swinoujscie@gmail.com                                  

 

WYDARZENIA OTWARTE

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 ,,Kolorowy Świat” w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino 24-25, informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016, zwanego dalej RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. z 2017r., poz 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonywanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

                   Ewa Brzozowska, dyrektor przedszkola

 

Ewa Brzozowska