PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W NASZYM PRZEDSZKOLU

AKTUALIZACJA Z DNIA 28.03.2022r.

 • W § 6 zmienia się pkt. 11 i nadaje treść: ,,Rodzice/Opiekunowie, którzy wchodzą do budynku przedszkola z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu nie muszą zakrywać przy pomocy maseczki, ust i nosa. „
 • zmienia się § 3.: Zasady przyprowadzania/odbierania dzieci do przedszkola.
 • Od 29.03.2022r. Rodzice/Opiekunowie wchodzą na teren placówki wraz z dzieckiem.
 • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka w czytniku.
 • Pracownik przedszkola nie mierzy temperatury dziecku przy wejściu do przedszkola.
 • Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający dziecko pomagają przedszkolakowi rozebrać się w szatni i doprowadzają dziecko do sali zabaw, powiadamiają nauczyciela o wejściu dziecka do sali zabaw.
 • Rodzice/Opiekunowie odbierający dziecko z placówki przychodzą do sali zabaw dziecka i w drzwiach powiadamiają nauczyciela o odbiorze dziecka z przedszkola.
 • Jeśli z uwagi na organizację pracy w przedszkolu dziecko znajduje się pod opieką nauczyciela z innej grupy, Rodzic/Opiekun kieruje się do sali wg nazwy umieszczonej na kartce na drzwiach.
 • Rekomenduje się nie wchodzenie Rodziców/Opiekunów do sal zabaw dla dzieci.
 • Jeżeli Rodzic/Opiekun chciałby porozmawiać z wychowawcą, może umówić się na spotkanie w przedszkolu, po uzgodnieniu z nauczycielem dnia i godziny spotkania.
 • Rodzice/Opiekunowie dzieci w oddziale przedszkola przy ul. Narutowicza 10 postępują jak wyżej, przy czym nie wspomagają dziecka podczas ubierania i rozbierania się, gdyż szafki z odzieżą znajdują się w części sali zabaw. Dziecko w tym czasie pozostaje pod opieką nauczyciela.

——————————————————————————————————————-

aktualizacja z dnia 19.10.2021r. – do § 6 dodaje się: pkt. 11 o treści ,,Rodzice, którzy wchodzą do budynku przedszkola z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu zakrywają, przy pomocy maseczki, usta i nos.”

zapis dodany na podst.DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 6 maja 2021 r. Poz. 861 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW, późn. zm. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych GIS obowiązujących dla przedszkoli od 01.09.2021r.

aktualizacja z dnia 17.09.2021r. – do   § 4 pkt. 14 dodaje się zapis. Możliwe są wyjścia w formie wycieczki (docelowe) tylko po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola, po uprzednim przedstawieniu przez nauczyciela-kierownika wycieczki dokumentacji dotyczącej zapewnienia zasad bezpieczeństwa w miejscu docelowych oraz w drodze do/i z powrotem.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 ,,KOLOROWY ŚWIAT” W ŚWINOUJŚCIU

dotycząca realizacji zadań przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1. Postanowienia ogólne

Przedszkole Miejskie nr10 ,,Kolorowy Świat” w Świnoujściu w roku szk. 2021/2022 będzie otwarte w godzinach 6.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku zgodnie z wytycznymi MEN oraz zaleceniami wydanymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego ujętymi w dokumencie ,,Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja z dnia 19 listopada 2020r.”

§ 2. Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych

1. Zalecane jest, aby, jeśli to możliwe, jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonej i stałej sali.

2. Z sali zabaw usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, puzzle. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są dokładnie dezynfekowane.

3. Zabawki użyte przez dziecko są w miarę na bieżąco dezynfekowane.

4. Ograniczone jest  przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Wprowadza się monitoring osób wchodzących na teren placówki.

5. Przy wejściu do przedszkola  obowiązkowo umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk.

6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

7. Dla rodziców udostępnione będą ulotki informacyjne o czynnikach ryzyka COVID-19.

8. W dostępnym miejscu – na tablicy ogłoszeń w holu przy wejściu do przedszkola umieszczone zostaną numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

§ 3. Zasady przyprowadzania/odbierania dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie dzieci starszych niż 3-latki nie wchodzą do przedszkola poza pierwszym holem podając pracownikowi przedszkola kod do czytnika i przekazując dziecko pod opiekę pracownikowi przedszkola.
 2. Rodzice dzieci 3-latków rotacyjnie na poziomie parteru budynku wchodzą do szatni, rozbierają/ ubierają dziecko i przekazują dziecko pod opiekę na poziomie szatni pracownikowi przedszkola (woźnej/pomocy nauczyciela).
 3. Jeżeli kilkoro rodziców/opiekunów przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie/odebranie dziecka zachowując przepisowe odległości (w tym na zewnątrz budynku przedszkola).
 4. W razie zaostrzenia pandemii w kraju i nowych wytycznych GIZ organizacja schodzenia się i rozchodzenia dzieci opisana j.w. może ulec zmianie, o czym dyrektor powiadomi rodziców w sposób ogólnie przyjęty (ogłoszenie).
 5. Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka Jeśli będzie powyżej 37oC lub, dziecko nie jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego, rodzic zabiera dziecko do domu.
 6.  Przed wejściem do sali dziecko myje rączki.
 7. Rodzic/opiekun odbierający dziecko z przedszkola może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości.
 8. Pracownik przedszkola odbiera dziecko z sali zabaw (także w oddziale zamiejscowym) lub dziecko przywołuje przez domofon.
 9. Woźna, która opiekuje się daną grupą, odprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się ubrać. Pracownik przedszkola przywołujący dziecko zapisuje koniec obecności dziecka w czytniku.

   § 4. Zasady postępowania  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

1. Przed przystąpieniem do pracy pracownikom pedagogicznym  i niepedagogicznym dokonywany jest pomiar temperatury. Jeśli będzie 37oC lub więcej, pracownik nie jest dopuszczony do pracy i wraca do domu.

2. Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni na terenie placówki nie muszą  zakrywać ust i nosa. Konieczność zakrywania ust i nosa zachodzi podczas kontaktu z osobami – rodzicami/opiekunami z zewnątrz placówki.

3. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są  chorzy.

4. W miarę możliwości unika się  rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki
nad dziećmi.

5. Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania obecności dzieci, sporządzania każdego dnia imiennej listy dzieci przebywających w tej samej sali wraz
z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w oddziale przedszkolnym.

6. Dopuszcza się w ramach dostępnych warunków lokalowych oraz kadrowych łączenie dzieci na poziomie ,,0” oraz na poziomie ,,1” w budynku przy ul. Monte Cassino 24-25.

7. Dopuszcza się w oddziale przedszkolnym w szkole, z uwagi na korzystanie przez dzieci z części wspólnych (stołówka, toaleta przedszkolna) i brak możliwości innej organizacji na schodzenie się i rozchodzenie dzieci z grupy zbiorczej przedszkolnej oraz organizację wspólnych zajęć (najlepiej na świeżym powietrzu) z zachowaniem zasad higieny.

8. Stworzony został harmonogram wyjść z dziećmi na plac zabaw.

9. Sprzęt rekreacyjny wykorzystany w zabawie przez dziecko jest na bieżąco dezynfekowany.

10. Dzieci i pracownicy przedszkola obowiązkowo myją ręce po każdej zabawie, przed i po każdym posiłku (nie rzadziej niż co 2 godziny).

11. Pomieszczenia są wietrzone przed przyjściem dzieci do sali oraz w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce.

12. Toalety dziecięce i dla personelu są na bieżąco są dezynfekowane.

13. Nauczyciele są zobowiązani do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny, takich jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

14.  Możliwe są do odwołania wyjścia dzieci poza placówkę w formie spaceru. Wycieczki autokarowe, inne docelowe są wstrzymane do odwołania.

15. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.

§ 5. Obowiązki dyrektora przedszkola

1. Dyrektor przedszkola zapewni wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji rąk umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

2. Dyrektor przedszkola monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

3. Dyrektor placówki  przygotuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), potrzebne do izolacji, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

4. W razie potrzeby Dyrektor zaopatrzy, przy wsparciu organu prowadzącego, pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem.

§ 6. Zasady obowiązujące rodziców

 1. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.
 2. Jeżeli u dziecka występuje alergia, to rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza o występujących dolegliwościach alergicznych u dziecka.
 3. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka przy wejściu. Jeśli będzie powyżej 37oC to rodzic/opiekun zabiera dziecko do domu.
 4. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic/opiekun musi je odebrać niezwłocznie w ciągu 1 godziny. Dziecko może ponownie wrócić do przedszkola wyłącznie jeśli jest zdrowe. W razie wątpliwości dotyczących zdrowia dziecka, dyrektor może poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia od lekarza.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia własnych zabawek, pluszaków, przytulanek, pieluszek, kart , żetonów papierowych itp. do przedszkola.
 6. Zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.
 7. Rodzic kontaktuje się z Dyrektorem telefonicznie pod nr 913274780 lub za pomocą poczty elektronicznej dziesiatka@fornet.com.pl.
 8. Rodzic może skontaktować się z nauczycielem opiekującym się dzieckiem za pośrednictwem poczty mail. Adres poczty elektronicznej każdego nauczyciela- opiekuna z danej grupy zostanie przedłożony rodzicowi w dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.
 9. Nieobecność dziecka w przedszkolu spowodowana chorobą covid, świnką, ospą, różyczką, gruźlicą (chorobą zakaźną) musi być zgłoszona niezwłocznie do przedszkola na adres dziesiatka@fornet.com.pl
 10. Rodzic ma możliwość zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa  
  w Przedszkolu Miejskim nr 10 ,,Kolorowy Świat” w Świnoujściu dotyczącą realizacji zadań przedszkola w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Procedura taka umieszczona zostaje na stronie internetowej przedszkola

§ 7. Zasady bezpiecznego żywienia
1. Minimalizuje się kontakt z dostawcami produktów żywnościowych poprzez ograniczenie odbioru towaru tylko przez jedną osobę, przy zachowaniu pełnej antyseptyki zakupionych produktów po dostarczeniu przez dostawcę do przedszkola.

2. Pracownicy kuchni przygotowują posiłki i wydają je z określeniem nazwy grupy w okienku, kolejno każdej grupie. Dalej posiłkami zajmują się woźne, każda w swojej grupie. Pracownicy przygotowujący posiłki nie powinni mieć kontaktu z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.

3. Woźna zanosi zebrane brudne naczynia do zmywaka. W ramach możliwości woźna nie styka się z pracownikami kuchni, a w razie konieczności zachowuje dystans 1,5 m. Pracownik kuchni przystępuje do mycia brudnych naczyń zamykając drzwi wejściowe do zmywaka na zamek w celu uniknięcia przypadkowego kontaktu z woźną.

4. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

5. Spożywanie posiłków odbywa się zachowaniem higieny jedzenia, jeśli jest to możliwe, ogranicza się  liczbę dzieci przy jednym stoliku.

6. Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane na bieżąco, szczególnie po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

§ 8.  Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

1. W przypadku pojawienia się jednego z  objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem należy umieścić dziecko w odizolowanym pomieszczeniu (sala gimnastyczna) wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

2. Przy zachowaniu środków ostrożności (rękawice jednorazowe, maseczka lub/i przyłbica) dziecko pozostaje pod opieką pracownika przedszkola.

3. O stanie dziecka informujemy rodzica dziecka, który niezwłocznie w przeciągu jednej godziny pojawia się w przedszkolu.

4. Dyrektor bezzwłocznie powiadamia telefonicznie Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świnoujściu i zastosowuje się do wydanych zaleceń.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci. Dyrektor powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świnoujściu.

6. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, poddane zostaje gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Pomieszczenie poddaje się jonizacji.

§ 9.  Postanowienia końcowe

1. Wszyscy pracownicy przedszkola wykonujący zadania opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych mają obowiązek zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem. 

2. Podczas organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolu uwzględniane są na bieżąco  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Procedura opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.

Ewa Brzozowska