informacja dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci w roku szk.2021/2022

UWAGA!

Z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w placówce, PODCZAS SCHODZENIA SIĘ/ROZCHODZENIA SIĘ DZIECI Z/DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2021 dzieci z grup trzylatków przekazujecie Państwo na poziomie szatni personelowi przedszkola pod opiekę. Panie pomoce nauczycieli i woźne odprowadzą/przyprowadzą dziecko do sali/z sali zabaw.

Szanowni Rodzice

W związku z trwającą w kraju pandemią, zgodnie z wytycznymi głównego Inspektora Sanitarnego, MEN I MZ, w naszej placówce będziemy starać się od 1 września przestrzegać poniżej przedstawionych zasad.

 1. W sali, w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany). Wykorzystywane w zabawach zabawki oraz przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dezynfekowane (myte).
 2. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 3. Sale zabaw będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, a przy sprzyjającej pogodzie letnio/jesiennej okna w salach zabaw będą stale uchylone.
 4. W miarę możliwości kadrowych, chcemy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą wszystkich grup dzieci (np. różne godziny różne godziny zabawy na dworze, zabawy poszczególnych grup w sali gimnastycznej).
 5. Opiekunowie proszeni są o zachowywanie dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 6. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 8. Aby zachować tę zasadę, mając na uwadze układ korytarzy i podział szatni na parterze budynku przedszkola, rotacyjnie do szatni wchodzą rodzice/opiekunowie trzylatków, pozostałe dzieci w wieku 4-5- 6 lat kontynuujące edukację w przedszkolu przekazywane są w holu przedszkola paniom woźnym wraz z podaniem kodu do czytnika.
 9. Rodzice 6-latków w oddziale przedszkola sami kodują dziecko w czytniku przy wejściu i wyjściu dziecka z przedszkola. Rodzice nie wchodzą do sali zabaw.
 10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. Ograniczamy dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum. W przypadku ciężkiej adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych, rodzic/opiekun za wcześniejszą zgodą dyrektora placówki, może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych).
 12. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dziecko z objawami choroby nie będzie przyjęte do placówki, a w razie pojawienia się objawów chorobowych na terenie przedszkola, rodzic niezwłocznie zostanie powiadomiony z prośbą o odebranie dziecka z przedszkola.
 13. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 14. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 15. Dzieciom, po wejściu do sali zabaw będzie dokonywany pomiar temperatury bezdotykowym termometrem.
 16. Dzieci będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie przedszkolnego ogrodu, a gdy nie będzie takiej możliwości, zalecane będą wyjścia na spacery.
 17. Sprzęt na przedszkolnym placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeśli nie ma takiej możliwości, będzie zabezpieczony przed jego używaniem.

W dniach 14-16 września 2021 roku planowane są spotkania z rodzicami/opiekunami w poszczególnych grupach wiekowych na terenie przedszkola – sala gimnastyczna. O dokładnym terminie wraz z godziną zostaniecie Państwo poinformowani przez nauczycieli grup.

Ewa Brzozowska