Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik dla dzieci 6-letnich

Dziecko:
-dzieli się zabawkami
-odnajduje wskazane ilustracje
-rozpoznaje literę a A
-dzieli wyrazy na głoski
-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną
-słucha uważnie i liczy dźwięki
-wymieni zmiany w przyrodzie zachodzące jesienią
-wymieni zwierzęta leśne
-śpiewa piosenkę
-wygrywa rytm piosenki
-precyzyjnie rysuje i koloruje
-rytmicznie mówi tekst
-poprawnie trzyma przybory do rysowania
-współdziała w parach
-reaguje szybko na sygnały
-zna gatunki drzew owocowych
-wymyśla przeciwieństwa
-jest twórcze słownie i muzycznie
-chętnie bierze udział w zabawach
-samodzielnie wykonuje pracę
-rysuje przedmioty na podaną głoskę
-przestrzega zasad grupowych
-układa wg wzoru
-zauważa zmiany w wyglądzie drzew
-posługuje się pojęciami dotyczącymi orientacji w przestrzeni
-wykonuje właściwe ćwiczenia oddechowe
-zna znak graficzny litery i, I
-rozpoznaje poznaną literę
-dba o estetykę pracy
-nie przeszkadza innym w zabawie
-pisze precyzyjnie po śladzie
-pamięta o właściwym zachowaniu w zabawie
-stosuje określania położenia w przestrzeni
-jest sprawne, zwinne, szybkie
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe
-odgaduje zagadki
-jest przyjazne i koleżeńskie wobec innych
-chętnie bierze udział w zajęciach
-jest pomysłowe i twórcze
-zna nazwy wykorzystywanych w czasie pracy gatunków liści
-wypowiada się w sposób logiczny na określony temat
-zna gatunki drzew iglastych i liściastych
-zna znak graficzny litery e E
-pisze literę po śladzie
-wykonuje ćwiczenia równoważne
-wymieni samogłoski lub spółgłoski
-zna definicję: adresat, nadawca
-słucha uważnie innych
-wymieni słowa na głoskę „e”
-dba o porządek w sali
-powtarza zgłoski
-zna znak graficzny cyfry 4
-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi
-prawidłowo posługuje się nietypowym przyborem
-rysuje wg instrukcji
-zna swój adres domowy
-zna litery i łączy z obrazkiem
-posługuje się przyborami plastycznymi
-umie wypowiedzieć się nt pracy listonosza
-zna różnorodne sposoby przekazywania informacji
-samodzielnie projektuje
-zna znak graficzny litery t,T
-rozpoznaje i nazywa emocje
-szanuje prawa innych
-wyróżnia głoskę w nagłosie
-nazywa zwierzęta
-zna sposoby  przygotowania zwierząt do zimy
-interesuje się przyrodą
-zna miejsce zimowania niektórych zwierząt
-pisze precyzyjnie litery t, T
-wykazuje inicjatywę w zabawie
-wykorzystuje zdobytą wiedzę
-mówi umiarkowanym głosem w zabawie
-zna dni tygodnia
-wypowiada się pełnym zdaniem
-opisze słowami cechy charakterystyczne jeża
-rysuje wg kodu
-dba o czystość i porządek w miejscu zabawy
-zna symbole graficzne pogody
-zna znak graficzny litery m M
-wymienia wyrazy z głoską M
-wie jak powstaje kolor szary
-precyzyjnie wycina i przykleja
-zgodnie współpracuje z innymi
-rysuje wg polecenia słownego
-zna zjawiska pogodowe
-dzieli wyrazy na sylaby i głoski
-zna znak graficzny cyfry 5
-przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie 5
-przestrzega zasad bezpieczeństwa
-rozpoznaje wizytówkę z imieniem

Aleksandra Kucharczyk