JAK BĘDZIEMY DZIAŁAĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Szanowni Rodzice

Przypuszczam, że większość z Państwa wyraża obawy jak rozpoczniemy wkrótce nowy rok szkolny. Obecnie trwają przygotowania, aby z dniem 1 września, jak co roku o tej porze, powitać dzieci w progach naszego przedszkola po okresie wakacji. Dzieci w wieku 3-5 lat będą uczęszczać do przedszkola przy ul. Monte Cassino 24-25, dzieci 6-letnie powitamy w oddziale przedszkola przy ul. Narutowicza 10 (Szkoła Podstawowa nr 1).

Nie będzie to z pewnością łatwy rok dla wszystkich. Dlatego też prosimy Państwa o wyrozumiałość i obdarzenie nas – pracowników przedszkola dozą zaufania. Z uwagi na stworzenie jak najbezpieczniejszych warunków dla naszych przedszkolaków w dobie panującej pandemii, ogranicza się czasowo do odwołania pobyt Rodziców/Opiekunów dzieci i osób postronnych na terenie placówki do niezbędnego minimum.

Przedszkole będzie świadczyć opiekę dla Państwa dzieci w godz. 6.30-16.30. Proszę zadbać o mieszczenie się w poniższych ramach czasowych.

Rano Dzieci będą odbierane od Państwa przy głównym wejściu do przedszkola. Obecnie dotyczy to wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat, zarówno w głównej siedzibie przedszkola przy ul. Monte Cassino, jak i w drugim miejscu prowadzenia zajęć przy ulicy Narutowicza 10.

 1. Przyprowadzanie dziecka od godz. 6.30-8.15. Prosimy o nie spóźnianie się, gdyż będzie to skutkowało dezorganizowaniem pracy w poszczególnych grupach wiekowych z uwagi na ograniczoną ilość personelu przedszkola.
 2. Odbiór dziecka w nieprzekraczalnym czasie do godz. 16.30.
 3. Przedszkolaki w oddziale przedszkolnym w szkole (budynek SP1) wchodzą głównym wejściem od strony ulicy Narutowicza. Do odwołania wstrzymuje się tymczasowe parkowanie samochodów dowożących i odbierających dzieci z przedszkola i wchodzenie dzieci od strony dziedzińca z uwagi na trwające prace modernizacyjne budynku szkoły.
 • Rodzice/Opiekunowie nie wchodzą do przedszkola poza pierwszym holem.
 • Jeżeli kilkoro Rodziców/Opiekunów przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie/odebranie dziecka, zachowując przepisowe odległości (w tym na zewnątrz budynku przedszkola).
 • W pierwszym holu przedszkola dziecko przyprowadzane jest przekazywane przez Rodzica/Opiekuna pracownikowi przedszkola wyznaczonemu przez Dyrektora placówki.
 • Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie powyżej 37oC, dziecko nie jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego, Rodzic zabiera dziecko do domu.
 • Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą z uwagi na zdrowie dzieci uczęszczających do przedszkola.
 •  Pracownik przedszkola przyjmujący dziecko powiadamia przez domofon woźną w danym oddziale, która przychodzi i odbiera dziecko oraz zaprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się rozebrać. Pracownik przyjmujący zapisuje obecność dziecka w czytniku.
 • Przed wejściem do sali dziecko myje rączki (dezynfekuje je mydłem i ciepłą wodą).
 • Rodzic/Opiekun odbierający dziecko z przedszkola przedstawia się lub okazuje na prośbę pracownika przedszkola dokument tożsamości i prosi o odbiór dziecka z konkretnej grupy wiekowej.
 • Dziecko z przedszkola może, oprócz Rodziców/Opiekunów, być odebrane przez inną osobę pełnoletnią, upoważnioną wcześniej przez Rodziców/Opiekunów (pisemnie). W wyjątkowych okolicznościach, po uzgodnieniu z Dyrektorem/Wicedyrektorem przedszkola, Rodzic/Opiekun upoważnia jednorazowo inną osobę pełnoletnią telefonicznie (913274780).
 • W czasie odbioru, pracownik przedszkola przywołuje przez domofon dziecko dwukrotnie,  podając jednocześnie kto je odbiera z przedszkola.
 • Woźna, która opiekuje się daną grupą, odprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się ubrać. Pracownik przyjmujący zapisuje koniec obecności dziecka w czytniku.
 • Jeżeli u dziecka występuje alergia, to Rodzic/Opiekun zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza o występujących dolegliwościach alergicznych u dziecka.
 • Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i Rodzic/Opiekun musi je odebrać niezwłocznie w ciągu 1 godziny. Dziecko może ponownie wrócić do przedszkola wyłącznie po dostarczeniu oświadczenia rodzica, że dziecko jest zdrowe. W razie wątpliwości dotyczących zdrowia dziecka, Dyrektor może poprosić Rodzica/Opiekuna o dostarczenie zaświadczenia od lekarza.
 • Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do przedszkola własnych zabawek, pluszaków, przytulanek, pieluszek, plecaków (oprócz tych z odzieżą na zmianę, które zostają w przedszkolu).
 • Zobowiązuje się Rodziców/Opiekunów do uczenia dzieci zasad higieny.
 • Rodzic kontaktuje się z Dyrektorem telefonicznie pod nr 913274780 lub za pomocą poczty elektronicznej dziesiatka@fornet.com.pl.
 • Rodzic może skontaktować się z nauczycielem opiekującym się dzieckiem za pośrednictwem poczty mail. Adres poczty elektronicznej do nauczycieli każdej z grup zostanie przedłożony Rodzicom/Opiekunom w dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola na stronie internetowej poszczególnych grup wiekowych (www.dziesiatka.swi.pl).
 • Nieobecność dziecka w przedszkolu spowodowana chorobą, w tym gorączką, torsjami, biegunką, musi być zgłoszona do przedszkola na adres dziesiatka@fornet.com.pl z podaniem przyczyny nieobecności. Ważne, gdyż codziennie będziemy monitorować stan dzieci i bezpieczne warunki przebywania dzieci i personelu w przedszkolu.
 • Wszelkie bieżące informacje umieszczane będą dla Państwa na stronie internetowej naszego przedszkola www.dziesiatka.swi.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu wejściowym do przedszkola (wraz z bieżącym jadłospisem).
 • Ogranicza się czasowo do odwołania wyjścia dzieci na spacery poza przedszkole. Dzieci będą korzystać z przyległego do przedszkola placu zabaw, z podziałem na grupy tak, aby dzieci z poszczególnych grup nie mieszały się w szatni i na placu zabaw.

Dbamy o zdrowie dzieci i pracujących z nimi osób, więc uprzejmie Państwa proszę o zastosowanie się do powyższych ustaleń.

             Z poważaniem – Ewa Brzozowska, Dyrektor przedszkola

Ewa Brzozowska