konkurs – LATAWCE
Zapraszamy na XV Jubileuszowe Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia - 04.10.2020 plaża koło „Wiatraka”.
Organizatorem zawodów jest Świnoujska Akademia Karate Kyokushin. Współorganizatorami są Ośrodek Sportu i

Rekreacji „Wyspiarz ” i Urząd Miasta Świnoujście.
Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich a także dorośli.
Należy tylko stawić się 04 października

o godz. 11.30 na plaży i mieć ze sobą zakupiony lub
własnoręcznie wykonany latawiec.
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom i nagrody rzeczowe. Najlepsi pamiątkowe puchary.
- Uczestników mogą zgłaszać także szkoły, organizacje społeczne i inne placówki, np. domy kultury,

świetlice i ogniska młodzieżowe – mówią organizatorzy.
Dodają, że latawce muszą być wykonane z drewna

(bez balsy) i papieru (bibuły). Dopuszcza się
stosowanie na pokrycie płótna lub tworzyw sztucznych.
- Zabrania się natomiast stosowania dodatkowych

powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca. Długość holu latawca powinna zawierać się w granicach
od 100 do 500 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego
energię elektryczną – podkreślają organizatorzy.
Uczestnicy przygotowują swoje latawce sami lub przy współpracy rodziców, opiekunów bądź nauczycieli.

Oceniani będą przez komisję sędziowską.
1. Organizatorem zawodów jest Świnoujska Akademia Karate Kyokushin,
zawody odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Świnoujścia.
2. Współorganizatorami są :
Ośrodek Sportu i Rekreacji „ Wyspiarz ”
Urząd Miasta Świnoujście
Celem zawodów jest popularyzacja wiedzy zdobywanej na lekcjach, zachęcenie uczniów do praktycznego zastosowania wiedzy szkolnej, zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką lotnictwa, plastycznych konstrukcji przestrzennych, różnorodnymi formami pracy twórczej,

które pomogą w nawiązywaniu kontaktów między uczniami
i wpłyną na rozwijanie więzi międzypokoleniowych.
Dzięki budowie modeli latających uczestnicy konkursu
będą mieli okazję teoretycznego i praktycznego poznania zasad aerodynamiki i podstawowych praw fizyki.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem należy:
– przyjść 04 października br. o godz. 11.30 z wykonanymi latawcami na plażę koło wiatraka
Uczestników mogą zgłaszać także szkoły, organizacje społeczne i inne
placówki, np. domy kultury, świetlice i ogniska młodzieżowe
A – DEFINICJE I SPRAWY TECHNICZNE
Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.
Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym, niedopuszczalne jest natomiast stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.
Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych
z latawcem, spełniających rolę stateczników - takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp.
Wykonanie
Latawiec musi być wykonany z drewna (bez balsy) i papieru (bibuły). Dopuszcza się stosowanie na pokrycie płótna lub tworzyw sztucznych. Zabrania się natomiast stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca.
Długość holu latawca powinna zawierać się w granicach

od 100 do 500 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego energię elektryczną.
Uczestnicy przygotowują swoje latawce sami lub przy współpracy rodziców, opiekunów bądź nauczycieli.
B – BEZPIECZEŃSTWO
Starty latawców nie odbędą się w czasie burzy, deszczu.
Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały

łatwopalne i pirotechniczne. Zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów.
Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów niewyposażonych

w spadochrony lub wstęgi hamujące.
C – OCENY i KLASYFIKACJA
Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.
Ocena statyczna
Sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:
- konstrukcję latawca i oryginalność pomysłu - do 10 pkt.
- staranność wykonania latawca - do 10 pkt.
- oprawę plastyczną latawca - do 10 pkt.
–———————————————————————————————
Maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną - do 30 pkt.
Ocena za lot
Każdy zawodnik demonstruje w locie latawce zgłoszone do konkursu. Po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatorów. Sędziowie będą

przyznawali punkty za:
- jakość lotu - do 20 pkt.
- za zgłoszony i zademonstrowany w locie efekt

specjalny - do 10 pkt.
–———————————————————————————————
Maksymalna ilość punktów za lot - do 30 pkt.
W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas

holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:
- lot stateczny - 20 pkt.
- lot niestateczny - 10 pkt.
- gdy latawiec nie leci - 0 pkt.
Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną latawców. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną latawców. Klasyfikacja końcowa zawodników będzie przeprowadzona oddzielnie w klasie latawców płaskich i oddzielnie w klasie latawców skrzynkowych oraz latawców gotowych. W powyższych przypadkach będzie brany też pod uwagę podział na grupy wiekowe według poniższego schematu:
I grupa- dzieci w wieku 4-6 lat
II grupa - kl.1-3 szkoły podstawowej,
III grupa - kl. 4-6 szkoły podstawowej,
IV grupa - kl. 7-8 szkoły podstawowe,
V grupa – szkoły ponadpodstawowe
VI grupa – dorośli
5. Oceny każdego latawca dokonuje Komisja Sędziowska składająca się z 3 do 5 sędziów. Komisję powołują organizatorzy konkursu.
6. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez organizatorów.
7. Organizatorzy wystawiają nauczycielom (opiekunom) podziękowania - zaświadczenia o udziale w konkursie, ważne przy pedagogicznym awansie zawodowym.

Ewa Brzozowska
%d bloggers like this: